Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Ware Weddingplanner

Gebruiker
De gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten De Ware Weddingplanner, statutair gevestigd te Den Haag, Godetiaweg 44, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer Haaglanden  27289823

Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam De Ware Weddingplanner een bruiloft of ander evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen, wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier

Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door De Ware Weddingplanner te organiseren bruiloft/evenement.

Overeenkomst

De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van De Ware Weddingplanner alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden
niet schriftelijk is afgeweken.

1.2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Ware Weddingplanner en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met De Ware Weddingplanner of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever aan een bruiloft/activiteit van De Ware Weddingplanner.

1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.5 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever of leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen indien niet anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst
2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per e-mail) een aanbod van De Ware Weddingplanner aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van De Ware Weddingplanner schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.

2.2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3. Indien De Ware Weddingplanner mondeling de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een schriftelijke overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

2.4. De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is De Ware Weddingplanner daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Ware Weddingplanner anders aangeeft.

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Ware Weddingplanner niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.8 De Ware Weddingplanner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door toeleveranciers van de weddingplanner, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming, etc. Deze opsomming is niet beperkend. De Ware Weddingplanner is niet verplicht het onvoorzienbare karakter
van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Voorgaande is van toepassing betreffende de bruidslijsten alsook het plannen van de bruiloft en alles wat daarbij komt kijken. De Ware Weddingplanner is wel verplicht de gevolgen te beperken door de nodige maatregelen te nemen.

2.9 De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan De Ware Weddingplanner. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

2.10 Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst door genodigden van de opdrachtgever d.m.v. de persoonlijke code met betrekking tot de bruidslijsten, heeft dezelfde bindende waarde als een door de opdrachtgever of genodigde ondertekend bestelformulier met bevestiging van aankoop. De Ware Weddingplanner kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de opdrachtgever of genodigde zijn overgezonden met gebruik van de juiste identificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de opdrachtgever of genodigde op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De Ware Weddingplanner is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de opdrachtgever of genodigde ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
3.1. De Ware Weddingplanner zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Ware Weddingplanner het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan De Ware Weddingplanner aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Ware Weddingplanner worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Ware Weddingplanner zijn verstrekt, heeft De Ware Weddingplanner het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4. De Ware Weddingplanner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Ware Weddingplanner is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

3.5. Indien door De Ware Weddingplanner of door De Ware Weddingplanner ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6. Opdrachtgever vrijwaart De Ware Weddingplanner dan wel door De Ware Weddingplanner ingeschakelde derden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
opdrachtgever toerekenbaar is.

3.7 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om De Ware Weddingplanner als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen aangenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door De Ware Weddingplanner of een werknemer van haar die daartoe schriftelijk gemachtigd is en deze aan opdrachtgever bevestigd is door De Ware Weddingplanner. De Ware Weddingplanner behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor zij een dergelijk bevestiging niet gegeven heeft.

3.8 Opdrachtgever vrijwaart De Ware Weddingplanner of derden welke in opdracht van De Ware Weddingplanner werken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Ware Weddingplanner zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen.

4.3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal De Ware Weddingplanner de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.4. In afwijking van lid 4.3. zal De Ware Weddingplanner geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Ware Weddingplanner kunnen worden toegerekend.

4.5. De Ware Weddingplanner behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. De Ware Weddingplanner is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.6 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Ware Weddingplanner daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5 – Leveringstermijnen
5.1 Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door De Ware Weddingplanner.

5.2 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van De Ware Weddingplanner. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

5.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval De Ware Weddingplanner aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

Artikel 6 – Betaling
6.1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 60% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en De Ware Weddingplanner anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt binnen 30 dagen na de bruiloft een tweede factuur voor het restant van 40% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever eventueel een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van
de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Ware Weddingplanner is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. De Ware Weddingplanner is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van De Ware Weddingplanner op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.4. De Ware Weddingplanner heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Ware Weddingplanner kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. De Ware Weddingplanner kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6.5. Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

6.6. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

6.7 Voorts is De Ware Weddingplanner gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen.

6.8 Bovendien mag De Ware Weddingplanner het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Ware Weddingplanner, dat in redelijkheid niet van De Ware Weddingplanner mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. De Ware Weddingplanner zal de
opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. De Ware Weddingplanner zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6.9 Indien De Ware Weddingplanner hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

Artikel 7 – Onderzoek, klachten en reclames
7.1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij De Ware Weddingplanner te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door De Ware Weddingplanner ingediende facturen tijdig te voldoen.

7.2. De Ware Weddingplanner dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde
van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand.

7.3 Indien een klacht gegrond is, zal De Ware Weddingplanner de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

7.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
8.1. De Ware Weddingplanner heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. De Ware Weddingplanner heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de
belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

8.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is De Ware Weddingplanner gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft De Ware Weddingplanner recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan De Ware Weddingplanner zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

8.4. De Ware Weddingplanner is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst De Ware Weddingplanner ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.

8.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Ware Weddingplanner op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Ware Weddingplanner de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.6. De Ware Weddingplanner raadt opdrachtgever aan een bruiloftsverzekering af te sluiten.

8.7. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door De Ware Weddingplanner gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 70% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 90% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering, terwijl annuleren op de dag van de bruiloft zelf het vergoeden van de volledige overeen gekomen prijs voor betreffende bruiloft door opdrachtgever aan De Ware Weddingplanner impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke De Ware Weddingplanner aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.

8.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Ware Weddingplanner, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

8.9 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

8.10 Voorts is De Ware Weddingplanner bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.11 De Ware Weddingplanner behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Indien De Ware Weddingplanner aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Indien De Ware Weddingplanner aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Ware Weddingplanner in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

9.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Ware Weddingplanner aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Ware Weddingplanner toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.4. De Ware Weddingplanner is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Ware Weddingplanner.

9.6. De Ware Weddingplanner is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.

Artikel 10 Vrijwaring
10.1 De opdrachtgever vrijwaart De Ware Weddingplanner voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10.2. Indien opdrachtgever aan De Ware Weddingplanner informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3. De Ware Weddingplanner heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.5. Voor zoveel De Ware Weddingplanner ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Ware Weddingplanner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Ware Weddingplanner gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Ware Weddingplanner niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen De Ware Weddingplanner en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haaglanden.

14.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.